Mechanisch groenbeheer
Corne Leijs
Raamsdonkveer - Geertruidenberg
HOME        
Over ons
 

AVG Privacy
 

Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof,
gevestigd aan Rivierkade 11
4931 AA GEERTRUIDENBERG, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.corneleijs.nl Rivierkade 11
4931 AA GEERTRUIDENBERG +31650260687

W. van Gils is de Functionaris Gegevensbescherming van Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof
Hij/zij is te bereiken via info (at) corneleijs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- gegevens van personen werrkzaam bij ons bedrijf

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's
of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof) tussen zit.
Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof gebruikt gestandaardiseerde computerprogramma's voor het verwerken van orders
 en administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen conform EU/NL belastingwetgeving met een termijn
van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken
 in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
 uw gegevens. Te denken valt hierbij aan bedrijven die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht
 werkzaamheden uitvoeren.Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
 toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
 Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie,
 te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
 toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info (at) corneleijs.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer
 en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
 uw verzoek.
Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
 toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
 verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens
 niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info (at) corneleijs.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Mechanisch Groenbeheer Corné Leijs vof behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid.
 Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Mechanisch
Groenbeheer Corné Leijs vof een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Mechanisch Groenbeheer Corné
 Leijs vof uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website.
 
     
 
Tuinadvies en offerte voor tuinontwerp,
 tuinaanleg of tuinonderhoud?
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   
Werkgebied
   
Vragen / offerte
   
Aequor leerbedrijf
   
   
Aanleg stadstuin
   
Aanleg openbare ruimte
   
Aanleg dakterrassen
   
Aanleg tuinen
   
Aanleg ,ontwerp en onderhoud van (huur) voortuinen
   
Aanleg kantoortuinen
   
Aanleg kantoorterrassen
   
Aanleg tuin met zwembad
   
Tuinontwerp
   
Herinrichting tuinen
   
Tuinonderhoud
   
Onderhoud openbare ruimte
   
Onderhoud sportcomplexen
   
Grondverzet
   
Rooien van bomen / Stormschade
   
Snoeien bomen
   
Verkoop gebruikte machines
   
Tuinadvies bij tuinontwerp,
tuinaanleg of tuinonderhoud
   

Web Advice Secret Caché 2011 - 2018©